Sayuri91

17 tekstów – auto­rem jest Sayuri91.

Dusza jest niewol­ni­kiem ciała, które nie bacząc na jej wolę, rządzi się je­dynie pra­wami natury. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2010, 11:00

Naj­większa obojętność pa­nuje tyl­ko w tłumie i wśród nieprzytomnych. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 marca 2010, 14:55

O tym, że było się szczęśli­wym, wie się do­piero później, kiedy to minęło. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 marca 2010, 20:25

Sa­mot­ność. Najgłębszy koszmar pog­rze­banych za życia w swoich ciałach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 stycznia 2010, 19:19

Miłość włas­na to ro­mans trwający całe życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:20

Cza­sami po­lega­my na ludziach jak na lus­trze, aby ok­reślić kim sa­mi jesteśmy
...i każde od­bi­cie tworzy mnie co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:38

Mężczyźni wolą krótkie opo­wiada­nia niż po­wieści miłosne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 grudnia 2009, 18:42

Nie umiejąc so­bie po­radzić z niektóry­mi prob­le­mami wy­bierają os­ta­teczne roz­wiąza­nie (...) które tak nap­rawdę nicze­go nie ułat­wia ale wszys­tko kończy...prze­de wszys­tkim to, co tak bar­dzo kocha­li - ŻYCIE
Cza­sem tak niewiele trzeba, [...] — czytaj całość

myśl • 25 sierpnia 2009, 16:28

"Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na ka­wałki"  [...] — czytaj całość

myśl

"Ciało roz­ta­pia się w ciem­ności, a w po­wiet­rzu jak ek­toplaz­ma uno­si się poz­ba­wione sub­stan­cji pojęcie "mnie". Zos­taję wyz­wo­lony z ciała, ale nie jest mi da­ne no­we miej­sce po­bytu i błądzę po tym kos­mo­sie ni­cości...Po dziw­nej gra­nicy między koszma­rem sen­nym a rzeczywistością..."
"Tańcz, tańcz, tańcz"
Ha­ruki Murakami 

myśl
Sayuri91

Nie mogę nawet powiedzieć "jestem", z poszarpanymi myślami,codziennie, od nowa tworzę nową mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność